ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

vi05

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิต ปี 2563/64 มีรายการดังนี้
       1.ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 จำนวน 6 กระสอบ
       2.ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 จำนวน 2 กระสอบ
ณ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฤดูนาปี 2562/63 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา 59 ดำเนินการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว ได้ผลผลิต 1,705 กิโลกรัม แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บเกี่ยว คงเหลืออีก 2 แปลง ได้ผลผลิต 1,000 กิโลกรัม ณ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และติดต่อประสานงานโครงการ การจัดทำศักยภาพการผลิตข้าวของพื้นที่นาร้างในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563ณ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

vi