ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563

ginmay

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563 โดยวิธี Gin Conference

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563 โดยวิธี Gin Conference ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยส่วนกลางประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน

ginmay05