ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

tittam05

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เเละร่วมกิจกรรมลงเเขกดำนาสานสัมพันธ์ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาการ เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เเละร่วมกิจกรรมลงเเขกดำนาสานสัมพันธ์ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

tidtam