ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์

mun05

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ชลประทานปัตตานี กองร้อยทหารพรานที่ 4303 และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามความคืบหน้าการไถพื้นที่นาร้าง พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต คือพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 2,625 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าว ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ พื้นที่หมู่5 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
mun