ร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว

boss

วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่บริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา