ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับกรม

vid

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับกรม

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝึกอบรมกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

vid22