ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

rice

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับนายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธ์และมาตรฐานพันธุ์ พร้อมคณะกรรมการติดตามงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งสำหรับนาน้ำฝนภาคใต้ และคณะกรรมการติดตามการตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

rice24