ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

natta 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

natta2