ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ptn mar 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เเละผู้ตรวจกระทรวง ตรวจติดตาม โครงการสินเชื่อพัฒนาการเกษตรเเปลงใหญ่ (ข้าว)

ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมีนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เเละ นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับเเละกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เกษตรกรเข้าร่วมต้อนรับ ๑๐๐ คน

ptn mar9