ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

narangnara

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ปี 2560 รุ่นที่ 1 - 3 ประกอบด้วยเกษตรกรจากอำเภอเมือง เจาะไอร้อง ระแงะ รือเสาะ สุไหงปาดี ยี่งอ แว้ง เมือง บาเจาะ และตากใบ รวมทั้งหมด 1,051 ราย โดยมี นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการฝึกอบรมเกษตรกรหลัดสูตร : เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว มีวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและนักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่เกษตรกร พร้อมมอบปัจจัยการผลิต คือ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 25 กิโลกรัม/ไร่ รวมทั้งหมด 125,000 กิโลกรัม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

narangnara2