ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมศูนย์วิจัยกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)

rice30

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมศูนย์วิจัยกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกษตรกร ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ณ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

rice