บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดที่รับผิดชอบ
    (ปัตตานี  และนราธิวาส)   

2. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่างกรมการข้าวกับจังหวัดที่รับผิดชอบ  

3. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว (อบรมพัฒนาเกษตรกรชั้นนำ Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรต่อไปได้)

4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

5. เป็นศูนย์รวมและตรวจสอบข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่

6. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

maipai11