บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

๑. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดที่รับผิดชอบ
    (ปัตตานี  และนราธิวาส)   

๒. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่างกรมการข้าวกับจังหวัดที่รับผิดชอบ  

๓. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว (อบรมพัฒนาเกษตรกรชั้นนำ Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรต่อไปได้)

๔. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

๕. เป็นศูนย์รวมและตรวจสอบข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่

๖. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ


maipai11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

พหุวัฒนธรรมลือเลื่อง    ข้าวพื้นเมืองล้ำค่า
สวยงามตาศูนย์วิจัยฯ     ชนรุ่นใหม่ชาวนาใต้

 

พันธกิจ (Mission)

๑. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองภาคใต้
๒. สืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่งดงามของชายแดนใต้
๓. ศูนย์ฯสวย สวนงาม บุคลากรมีความสุข
๔. เสริมสร้างคนรุ่นใหม่ ให้สนใจและสืบทอดอาชีพทำนาต่อไป

ค่านิยมหลักของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี (Core Value)

        RICE

R  =  Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
I   =  Integrity  ยึดมั่นในคุณธรรม  และความสามัคคีของหมู่คณะ
C  =  Credibility  ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
E  =  Excellence  เป็นศูนย์วิจัยข้าวฯ ที่ดีเด่น