โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

PTN 64 1

ทำเนียบข้าราชการ 

kis61      
ชื่อ
ตำแหน่ง 
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์  

:
 นายกฤษณะ  ศิริรัตน์
: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:
 ปรับปรุงพันธุ์
: ๐๘ ๑๙๓๔ ๐๐๕๗ 
nat61 ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย  
อีเมล์
ชำนาญการด้าน 
เบอร์โทรศัพท์
: นางณัฐฉัตรวดี  แสงอรุณ  
: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

: ๐ ๗๓๔๑ ๕๙๘๙
api ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์
: นายอภิสิทธิ์  มุกดารัตน์
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
: กลุ่มวิชาการ
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:
: ๐๘ ๑๙๗๗ ๖๔๖๕
eii63
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกัลยา  ราชบุตร              
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:
: ๐๙ ๕๘๙๖ ๒๑๔๘
non61 ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์
นายธานนท์  ดำประเสริฐ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๐๘ ๙๖๕๗ ๑๑๖๕
may61 ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวบุษยรัตน์  หมอกมัว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปฐพี

๐๘ ๑๐๙๕ ๘๙๑๕ 
buppa63
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์

: นางสาวบุปผารัฐ  รอดภัย
: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..th
:
: ๐๘ ๖๑๒๐ ๓๐๙๒
283745 ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม/ฝ่าย
อีเมล์
ชำนาญการด้าน
เบอร์โทรศัพท์
: นางสาวตรีทิพย์  ขำนอง
: เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
: ฝ่ายบริหารทั่วไป
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:
: ๐๘ ๑๖๗๙ ๖๖๕๘

อัตรากำลัง 

ข้าราชการ    จำนวน    ๘   คน

๑.  นายกฤษณะ   ศิริรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
๒. นางณัฐฉัตรวดี แสงอรุณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓.   นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔.  น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว          ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๕. น.ส.กัลยา      ราชบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๖. นายธานนท์ ดำประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๗.
น.ส.บุปผารัฐ  รอดภัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๘. น.ส.ตรีทิพย์ ขำนอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ          จำนวน     ๕    คน  

๑.   นายสุจินต์ เขียวจันทร์ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ ส๒
๒. นายวันชัย สมประสงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ส๒
๓. นายชัยวัธน์ แก้วแสงอ่อน ตำแหน่ง  พนักงานการเกษตร ส๓           
๔. นางสริษา     อินทสุวรรณ     ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ ส๔ 
๕. นายขุน พุฒสกุล ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส๓
     

พนักงานราชการ  จำนวน  10 คน

๑. นายบุญนะ   หนูคง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร               
๒. นางกัณธิกานต์  ชูดวง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
๓. นายไพบูลย์ มณีโชติ   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร           
๔. นายอนุวัฒน์ มณีภาค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
๕. นายมานพ มูนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร  
๖. นางมาเรียม มูนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 
๗. นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
๘. นายธีระพล มุกฎารัตน์ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง
๙. นายจิรภัทร มุกดารัตน์  ตำแหน่ง  ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒
๐. นางสาวรัฐธินันท์ ใจหาญ ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน