โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

planptn3 

 ทำเนียบข้าราชการ   
kis61              

   ชื่อ : นายกฤษณะ  ศิริรัตน์

   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 อีเมล : krissana.siThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชำนาญการด้าน : ปรับปรุงพันธุ์                                             

   เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๙๓๔ ๐๐๕๗

                 
tim61

   ชื่อ : นางเกศินี  พึ่งเพียร

   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   กลุ่ม/ฝ่าย : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

   อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๗๓๔๑ ๕๙๘๙

may61

   ชื่อ : นางสาวบุษยรัตน์  หมอกมัว

   ตำหน่ง :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

   กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ

   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

   ชำนาญการด้าน : ปฐพี

   เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๐๙๕ ๘๙๑๕

vid61

   ชื่อ : นายวรวิทย์  เพชรทรัพย์

   ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

   กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ

   อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชำนาญการด้าน :

   เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๙ ๑๘๒๔ ๕๐๖๕

 api


  ชื่อ : นายอภิสิทธิ์  มุกดารัตน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

  กลุ่ม/ฝ่าย  : ผลิตเมล็ดพันธุ์

  อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชำนาญการด้าน : 

  เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๘ ๑๙๗๗ ๖๔๖๕

 non61

   ชื่อ  :  นายธานนท์   ดำประเสริฐ 

   ตำแหน่ง  :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

   กลุ่ม/ฝ่าย  :  ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   ชำนาญการด้าน  :   

   เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๘ ๙๖๕๗ ๑๑๖๕

   

rads61

   ชื่อ :  นายราชศวรรษ  สายกระสุน

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

  กลุ่ม/ฝ่าย  :  ถ่ายทอดเทคโนโลยี

  อีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชำนาญการด้าน : 

  เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๙ ๕๙๗๔ ๘๙๗๔  

sr61i

  ชื่อ : นางนวลศรี  ณ พัทลุง

   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   กลุ่ม/ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ชำนาญการด้าน : การเงินและบัญชี

   เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๗๓๔๑ ๕๙๘๙

nat61                                     

   ชื่อ : นางณัฐฉัตรวดี  แสงอรุณ

   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   กลุ่ม/ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                               

   ชำนาญการด้าน :

   เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๗๓๔๑ ๕๙๘๙

                                                                                

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ    จำนวน    ๙   คน

๑. นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
๒. นางเกศินี พึ่งเพียร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓. น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔. นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๕. นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๖. นายธานนท์   ดำประเสริฐ  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๗. นายราชศวรรษ  สายกระสุน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
๘. นางนวลศรี
ณ พัทลุง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๙. นางณัฐฉัตรวดี  แสงอรุณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลูกจ้างประจำ          จำนวน     ๘    คน

นายสุจินต์ เขียวจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส๒
นายจำรัส ปานสมทรง ตำแหน่ง พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ส๒
นายไมตรี คงชู ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส๓
นายวันชัย

สมประสงค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ส๒
นายชัยวัธน์ แก้วแสงอ่อน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒
นางสริษา อินทรสุวรรณ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส๔
นายขุน พุฒสกุล ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒
นายมะยูโซะ อับดุลเลาะ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒
       
         
         
         
         
         
         

พนักงานราชการ     จำนวน     ๑๑    คน

๑. นายบุญนะ หนูคง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
๒. น.ส.กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
๓. นายไพบูลย์ มณีโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
๔. นายอนุวัฒน์ มณีภาค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
๕. นายมานพ มูนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
๖. นางมาเรียม มูนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
๗. นายณัฏฐชัย รัตนไพบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
๘. นายกนก อุไรกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล
๙. นายธีระพล มุกฎารัตน์ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง
๑๐. นายสมจิตร เขียวจันทร์ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒  
๑๑. นางจรียาภรณ์ ล้อธรรมรัตน์   ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน