ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี “มอบปัจจัยการผลิต” โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565

มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-03 10:10:13

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-03 10:07:24

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 11:16:42

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงาน “วันข้าวและชาวนา” ประจำปี 2565

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 11:13:57

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์พร้อมทั้งสาธิตการปักดำโดยใช้รถปักดำแบบเดินตาม

สาธิตการปักดำโดยใช้รถปักดำแบบเดินตาม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 11:11:05

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการจัดงานเนื่องใน “วันข้าวและชาวนา”

ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:50:15

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนา “การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว”

“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:47:11

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และสินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Vodeo Conference)

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:43:46

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

การศึกษาดูงาน การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:39:23

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี

ประชุมการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:35:38

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการจัดเวทีเพื่อความพร้อมการทำนาปรังฤดูกาล ปี 2565

จัดเวทีเตรียมความพร้อมการทำนาปรังฤดูกาล ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:33:18

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมพิธีวาง พวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:30:44

อ่านต่อ...