ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (สินค้าข้าว) จังหวัดปัตตานี

บันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:45:01

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และส่งมอบปัจจัยการผลิต ฤดูนาปี 2564/65

โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:42:59

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

ติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:38:37

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:35:08

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามการปลูกข้าวซีบูกันตัง 5 ในฤดูนาปรัง

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:29:51

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:27:21

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:22:57

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบใบรับรอง GAP รายเดี่ยว (ข้าว) ที่ผ่านการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานข้าวพันธุ์กข43 และพันธุ์เล็กนกปัตตานี

มอบใบรับรอง GAP รายเดี่ยว (ข้าว)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-02 11:09:49

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-02 11:07:09

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตร และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (OPP) ในระดับจังหวัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-02 11:04:40

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-02 11:00:54

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-02 10:58:59

อ่านต่อ...