ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกให้หน่วยบริการประชาชน “ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ไตรมาส 1 ประจำปี 2564)

ออกให้หน่วยบริการประชาชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-13 15:23:09

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 16:28:17

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 16:14:13

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1

ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 15:16:57

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 15:08:15

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 14:17:09

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพัฒนาคูระบายน้ำ เพื่อการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง

การปลูกข้าวในฤดูนาปรัง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 13:29:11

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามให้คำแนะนำการขอรับการตรวจประเมิน GAP รายเดี่ยว ณ อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเกษตรกร กิจกรรมอบรมเกษตรกร ณ กลุ่มทำนาข้าวอินทรีย์บ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ติดตามให้คำแนะนำการขอรับการตรวจประเมิน GAP รายเดี่ยว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-24 15:23:11

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามการตรวจประเมินการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ณ กลุ่มทำนาข้าวอินทรีย์บ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ติดตามการตรวจประเมินการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-24 15:06:57

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ประชุมทางไกล (Video Conference)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-24 14:52:07

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ประชุมทางไกล (Video Conference)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-24 14:49:49

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ภายใต้ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-24 14:25:55

อ่านต่อ...