คำถามที่พบบ่อย


ติดต่อศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้อย่างไร?

        ที่อยู่หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 128/1 หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

E-mail : [email protected]

Tel & Fax : 0 7341 5989


บทบาทละหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี?

1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดที่รับผิดชอบ (ปัตตานีและนราธิวาส)  

2. ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

3. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว (อบรมพัฒนาเกษตรกรชั้นนำ Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรต่อไปได้)

4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

5. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

6. รับผิดชอบงานวิจัยด้านข้าวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ผลิตข้าวพันธุ์อะไรบ้าง?

1. พันธุ์ข้าวหอมกระดังงา 59

2. พันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5

3. พันธุ์ข้าวมะจานู 69


จะหาข้อมูล คลังความรู้งานวิจัยข้าวไทย ได้จากช่องทางไหน?

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ห้องสมุดข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว http://library.ricethailand.go.th/


หากต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน?

      1. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี


        2. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

http://stn-rsc.ricethailand.go.th/images/market/       3. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎ์ธานี