โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด


    ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564