ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและเก็บข้อมูลปัญหาพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว


    พื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและเก็บข้อมูลปัญหา
พื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามและเก็บข้อมูลปัญหาพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว จำนวน 28 แปลง 20 ไร่ ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี