ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการประเมิน ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 8/2564


    ระบบการผลิตข้าว GAP

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการประเมิน
ระบบการผลิตข้าว
GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ
GMP โรงสีข้าว
และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่
8/2564

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 8/2564 โดยคณะผู้ตรวจประเมินที่ 44 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP นาแปลงใหญ่ ปี 2563/64 ขอบข่ายแหล่งผลิตข้าว แบบกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม และรายเดี่ยว จำนวน 2 ราย ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference)