ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อบรมการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้ เเละระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า


    เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อบรมการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้
เเละระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

   วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้ เเละระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการข้าวได้พัฒนาศักยภาพ เเละเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting