ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน


    กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้การสนับสนุนปุ๋ยมูลไส้เดือน จำนวน 210 กิโลกรัม แก่แปลงเรียนรู้สาธิตด้านข้าว จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าเรือ ต.ป่าบอน ต.ช้างไห้ตก ต.ปากล่อ ต.ควนโนรี ต.นาเกตุ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี