ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน


    กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564


   วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้การสนับสนุนปุ๋ยมูลไส้เดือน จำนวน 210 กิโลกรัม แก่แปลงเรียนรู้สาธิตด้านข้าว จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าเรือ ต.ป่าบอน ต.ช้างไห้ตก ต.ปากล่อ ต.ควนโนรี ต.นาเกตุ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแปลงทดสอบพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว จำนวน 28 แปลง 20 ไร่ ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี