ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด


    โครงการยกระดับแปลงใหญ่

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

      วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามการปรับปรุงโรงเรือนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ จัดทำสัญญาซื้อขายรถเกี่ยวนวดข้าวกับบริษัทคูโบต้าปัตตานี จักรกล จำกัด ณ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
            วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ รถเกี่ยวนวด 2 คัน และรถเเทรกเตอร์ 1 คัน พร้อมอุปกรณ์เสริม ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับเกษตรอำเภอยะหริ่ง ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี