ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19


    การประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

 
     วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายต่างๆของกรมการข้าว และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ในหัวข้อ การดำเนินโครงการต่างๆในสถานการณ์โควิด แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข