ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด


    โครงการยกระดับแปลงใหญ่

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

     วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มเเปลงใหญ่ข้าว ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี


   วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมตรวจรับพัสดุ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มเเปลงใหญ่ข้าว ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ และตำบลตะโละ ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี