ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน


    กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   วันที่ 11-13 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ต.ท่าเรือ ต.ป่าบอน ต.ช้างไห้ตก ต.ปากล่อ ต.ควนโนรี ต.นาเกตุ ต.โคกโพธิ์ ต.บางโกระ ต.ทรายขาว ต.ทุ่งพลา ต.นาประดู่ และต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี