ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 และเก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาทดลองปลูก


    ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 และเก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาทดลองปลูก

   วันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มวิชาการ เเละกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2564 และเก็บตัวอย่างข้าวเจ้าดำ (จือดานอ) ซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำกลายพันธุ์ของนายไมยซุฟ มะสาและ บ้านเลขที่ 60  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อมาทดลองปลูกศึกษาพันธุ์ ลักษณะเด่นเป็นข้าวเจ้าเปลือกสีดำ สามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ณ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี