ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว


    ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

         วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีติดตาม ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี