บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    274  

นาย กฤษณะ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

0819340057

krissana.si@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ณัฐฉัตรวดี แสงอรุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0813689392

natthachatwadee.s@rice.mail.go.th

นางสาว ตรีทิพย์ ขำนอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0816796658

treetip.k@rice.mail.go.th

นาง สริษา อินทสุวรรณ

พนักงานพิมพ์ ส4

0898781782

sarisa.a@rice.mail.go.th

นาย สุจินต์ เขียวจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0872930124

ptn_rrc@rice.mail.com

นาย วันชัย สมประสงค์

ช่างซ่อมบำรุง ช2

0630822504

ptn_rrc@rice.mail.com

นาย ธีระพล มุกฎารัตน์

ลูกมือช่าง

0895958035

theerapon.m@rice.mail.go.th

นาย ไพบูลย์ มณีโชติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

0862945882

ptn_rrc@rice.mail.com

นาย จิรภัทร มุกดารัตน์

ช่างซ่อมบำรุง ชั้น2

0856286493

ptn_rrc@rice.mail.com

นาง มาเรียม มูนะ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0869597066

mariam.m@rice.mail.go.th

นางสาว รัฐธินันท์ ใจหาญ

พนักงานประจำสำนักงาน

0654941721

rattinun.j@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นาย อภิสิทธิ์ มุกดารัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0819776465

apisit.m@rice.mail.go.th

นางสาว กัลยา ราชบุตร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0958962148

kanlaya.r@rice.mail.go.th

นาย ขุน พุฒสกุล

พนักงานการเกษตร ส3

0872959798

ptn_rrc@rice.mail.com

นาย บุญนะ หนูคง

นักวิชาการเกษตร

0945872862

ptn_rrc@rice.mail.com

นาง กัณธิกานต์ ชูดวง

นักวิชาการเกษตร

0822612434

kuntikarn.p@rice.mail.go.th

นาย จุฑาพล ใจดำรงค์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0848585586

juthapon.chang@gmail.com

นาย ณัฐพล กำเหนิดผล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0937917547

nattapon252829@gmail.com

นาย ธนุสฌา จันทวงศ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0904820827

Teentnc@gmail.com

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ธานนท์ ดำประเสริฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0896571165

thanon.d@rice.mail.go.th

นาย ชัยวัธน์ แก้วแสงอ่อน

พนักงานการเกษตร ส3

0899767031

ptn_rrc@rice.mail.com

นาย อนุวัฒน์ มณีภาค

เจ้าพนักงานการเกษตร

0612154745

ptn_rrc@rice.mail.com

นาย มานพ มูนะ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0869596910

manop.m@rice.mail.go.th

นาย หฤษฎ์ ทองเต็ม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0847361001

hatit.tt157@gmail.com

นางสาว ฉันชนก คงชุม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0884892667

Chanchanok_1539@outlook.co.th

นางสาว วรรณวนัช บุญทัน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0937219157

Sanook524502054@gmail.com

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว บุษยรัตน์ หมอกมัว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0810958915

bussayarat.m@rice.mail.go.th

นางสาว บุปผารัฐ รอดภัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0861203092

buppharhus.r@rice.mail.go.th

นาย ณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0855334854

nathachai.r@rice.mai.go.th

นางสาว สากีน๊ะ ดาหวี

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0862994563

kiena_dawee@hotmail.com

นาย กันตินันท์ สุทธิโพธิ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0980177199

574708002@parichat.skru.ac.th

นางสาว เรณุกา ปานแจ่ม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0836561748

fern.pj26@gmail.com

นาย ธิติวัฒน์ ดำรัตนา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0807078819

thitiwat8819@gmail.com

นาย อดุลย์ทนัล พุดสันสาหัด

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0936382710

Adultanan@gmail.com

นางสาว เปมิกา ศรีนวล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0980656675

amp.pamkar@gmail.com

นาย ฮากีมีน บินดอเลาะ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0835369822

Secret_mee17@gmail.com

นาย สปารี มูนะ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0849675862

Sapa5862@gmail.com