บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1631  

นาย อวยชัย บุญญานุพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

0819340057

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ณัฐฉัตรวดี แสงอรุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0813689392

[email protected]

นางสาว ตรีทิพย์ ขำนอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0816796658

[email protected]

นาง สริษา อินทสุวรรณ

พนักงานพิมพ์ ส4

0898781782

[email protected]

นาย สุจินต์ เขียวจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0872930124

[email protected]

นาย ธีระพล มุกฎารัตน์

ลูกมือช่าง

0895958035

[email protected]

นาย ไพบูลย์ มณีโชติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

0862945882

[email protected]

นาย จิรภัทร มุกดารัตน์

ช่างซ่อมบำรุง ชั้น2

0856286493

[email protected]

นาง มาเรียม มูนะ

นักจัดการงานทั่วไป

0869597066

[email protected]

นาย ปรีชา พรหมมุณี

ช่างเครื่องกล

0980609207

[email protected]

นางสาว รัฐธินันท์ ใจหาญ

พนักงานประจำสำนักงาน

0654941721

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นาย อภิสิทธิ์ มุกดารัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

0819776465

[email protected]

นางสาว บุษยรัตน์ หมอกมัว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0810958915

[email protected]

นางสาว กัลยา ราชบุตร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0958962148

[email protected]

นาย ขุน พุฒสกุล

พนักงานการเกษตร ส3

0872959798

[email protected]

นาย บุญนะ หนูคง

นักวิชาการเกษตร

0945872862

[email protected]

นาง กัณธิกานต์ ชูดวง

นักวิชาการเกษตร

0822612434

[email protected]

นาย จุฑาพล ใจดำรงค์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0848585586

[email protected]

นางสาว พิมพ์จารีย์ ส่อสืบ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0952252035

[email protected]

นางสาว อรยา พงค์รัตน์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0925899061

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ธานนท์ ดำประเสริฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

0896571165

[email protected]

นาย ชัยวัธน์ แก้วแสงอ่อน

พนักงานการเกษตร ส3

0899767031

[email protected]

นาย อนุวัฒน์ มณีภาค

เจ้าพนักงานการเกษตร

0612154745

[email protected]

นาย มานพ มูนะ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0869596910

[email protected]

นาย หฤษฎ์ ทองเต็ม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0847361001

[email protected]

นาย ณัฐพล กำเหนิดผล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0937917547

[email protected]

นางสาว ฉันชนก คงชุม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0884892667

[email protected]

นาย สปารี มูนะ

พนักงานขับรถยนต์

0849675862

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว บุปผารัฐ รอดภัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

0861203092

[email protected]

นาย ณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0855334854

[email protected]

นางสาว สากีน๊ะ ดาหวี

เจ้าหน้าที่การเกษตร

0862994563

[email protected]

นาย กันตินันท์ สุทธิโพธิ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0980177199

[email protected]

นาย ธิติวัฒน์ ดำรัตนา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0807078819

[email protected]

นาย ธนุสฌา จันทวงศ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0904820827

[email protected]

นาย อดุลย์ทนัล พุดสันสาหัด

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0936382710

[email protected]

นางสาว วรรณวนัช บุญทัน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

0937219157

[email protected]